top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy közérthető módon rögzítse az adatkezelésre vonatkozó eljárási szabályait.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).


A WeBudapest weboldal tiszteletben tartja az ügyfelek személyiségi jogait. A honlapunkon megadott személyes adatokat kizárólag a WeBudapest használja fel tevékenységéhez, harmadik személynek azokat nem adja át. 

 

 A kezelt személyes adatok körébe az alábbiak tartoznak:

  • Név 

  • Lakcím, számlázási cím

  • Születési hely, év

  • Telefonszám, e-mail cím

  • érdeklődési kör

Az érdeklődök űrlapot töltenek ki, az űrlap végén található „Küldés” gombra kattintással elfogadja személyes adatainak továbbítását WeBudapest részére.

A Jelentkező tájékoztatást kap az adatait érintő kezelésről. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a WeBudapest honlapján (www.webudapest.com) nyilvánosan közzé van téve, bárki számára megtekinthető.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. WeBudapest az Érintett kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. WeBudapest minden, tárolt adatot érintő törvényes kérésre válaszolni fog, és adott esetben minden személyes adat javítására, frissítésére, korlátozására, továbbítására vagy törlésére vonatkozó kérésre is.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

WeBudapest semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata rendszeres lesz, a Tájékoztató szükség esetén módosításra kerül.

Az adatvédelmi szabályzat 2019. április 18-ától lép hatályba. 


Az adatkezelés alanya bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését és az adatok törlését a brig@webudapest.com email címen.

bottom of page